Estlander & Partners Dynamic

Specialplaceringsfond Estlander & Partners Dynamic är till sin natur en förmögenhetsförvaltningsfond, vars syfte är att erbjuda placeraren en möjlighet att diversifiera den egna portföljens risker och avkastningsmöjligheter i aktie-, valuta-, råvaru- och räntesegmentet, framförallt genom användning av derivatavtal. Fonden lämpar sig för placerare som vill utnyttja de avkastningsmöjligheter som en globalt diversifierad portfölj erbjuder.

SE VÅR KAPITALFÖRVALTNINGS REALISERADE AVKASTNINGSHISTORIK HÄR

  • Dynamic-fonden är en s.k. allokeringsfond, vars huvudsakliga uppgift är att i enlighet med fondens stadgar allokera tillgångarna till de mest fördelaktiga placeringsobjekten i proportion till risknivån.
  • Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag.
  • Fondens verksamhet inleddes 29.4.2014.
  • Som fondbolag fungerar GRIT Fondbolag Ab.

Närmare uppgifter om  fonden, placeringsstrategin och riskprofilen framgår ur fondprospektet. Fondprospektet, faktabladet samt fondens stadgar finns tillgängliga under rubriken “Teckning och inlösen” i menyn till vänster.

Fondens värde

FONDENS ESTIMERADE VÄRDE (UPPSKATTNING)

Estlander & Partners Dynamic. Vi publicerar det estimerade värdet följande vardag efter kl. 14.00.

FONDENS VÄRDE DYNAMIC ENHANCED

FONDENS ESTIMERADE VÄRDE DYNAMIC ENHANCED (UPPSKATTNING)

HISTORISKT AVKASTNING

'