Estlander & Partners Freedom

Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom lämpar sig för dig, som vill förbättra avkastningen av din placeringsportfölj, minska den totala risk som hänför sig till en traditionell värdepappersportfölj och sprida en del av din förmögenhet på alternativa placeringar samtidigt som du värdesätter finländskt kunnande.

SE VÅR KAPITALFÖRVALTNINGS REALISERADE AVKASTNINGSHISTORIK HÄR

  • Freedom-fonden använder en diversifierad placeringsstrategi, vars handelsmodeller utnyttjar både mycket korta och långa pristrender.  Den placeringsstrategi som fonden använder kombinerar Estlander & Partners Ab:s två nyckelstrategier Alpha Trend och Global XL, som båda har en 25-årig avkastningshistorik.
  • Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag.
  • Fondens verksamhet påbörjades 12.7.2010.
  • Som fondbolag fungerar GRIT Fondbolag Ab och som förmögenhetsförvaltare Estlander & Partners Ab.

Närmare uppgifter om  fonden, placeringsstrategin och riskprofilen framgår ur fondprospektet. Fondprospektet, faktabladet samt fondens stadgar finns tillgänliga under rubriken “Teckning och inlösen” i menyn till vänster.

Vänligen notera att fonden inte är registrerad för marknadsföring till icke-professionella placerare i Sverige och följdaktligen är de fondspecifika sidorna inte riktade till eller avsedda för dylika placerare.

Fondens värde

FONDENS ESTIMERADE VÄRDE

Vi publicerar det estimerade värdet följande vardag efter kl. 14.00

HISTORISK AVKASTNING

'