Estlander & Partners Resources

Estlander & Partners Resources är en specialplaceringsfond, som placerar i råvaror.

Specialplaceringsfonden Estlander & Partners Resources passar dig, om du vill dra nytta av den avkastningsprofil råvaror kan medföra till din portfölj. Råvaror är ett naturligt sätt att få diversifiering i en aktie- och räntepappersportfölj, eftersom råvarornas prisrörelser har en lägre korrelation till finanscyklerna och en högre korrelation till de realekonomiska cyklerna.

• Resources fonden har en bred diversifiering till de globala råvarumarknaderna. Målsättningen är en bättre avkastning till lägre risk i jämförelse med råvaruindexen. Detta nås genom en aktiv och systematisk allokering enligt marknadsomgivningen. Avkastningsförväntningen höjs bl.a genom maximering av roll-yielden.
• Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag.
• Fondens verksamhet påbörjades 10.10.2017.
• Som fondbolag fungerar Estlander & Partners Fondbolag Ab och som förmögenhetsförvaltare Estlander & Partners Ab.

Närmare uppgifter om fonden, placeringsstrategin och riskprofilen framgår ur fondprospektet. Fondprospektet, faktabladet samt fondens stadgar finns tillgänliga under rubriken “Teckning och inlösen” i menyn till vänster.

Fondens värde

Historisk avkastning

Strategins avkastningshistoria publiceras i månadsrapporten. Månadsrapporterna finns tillgängliga under nästa flik.

 

'