Teckning och inlösen

Freedom

​ANVISNINGAR FÖR FONDTECKNING

Andelar i Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom kan tecknas varje bankdag genom att sända GRIT Fondbolag Ab en ifylld teckningsblankett jämte bilagor och betala teckningssumman till något av fondens bankkonton. Teckningsblanketten bör stå till fondbolagets förfogande och teckningssumman bör finnas på fondens teckningskonto senast klockan 23:59 dagen före teckningsdagen.

Teckningskursen fastställs i enlighet med värdet på teckningsdagen. Teckningar som gjorts efter klockan 23:59 genomförs nästa bankdag enligt värdet på verkställighetsdagen.

Teckningsblanketten finns tillgänglig i pdf-format här:

Teckningsblankett 30MAY2018

Bilagor till teckningsblanketten

Privat person: kopia på identitetsbevis, som kan vara ett giltigt pass, körkört, av polis efter 1.3.1999 utfärdat ID-kort eller ett FPA-kort med fotografi.

Juridisk person: a) handelsregisterutdrag eller motsvarande registreringsbevis, b) kopia på identitetsbevis av den person som handlar för juridisk persons räkning och c) kopia på den handling som uppvisar behörighet (t.ex. styrelseprotokoll eller fullmakt).

Inlämnande av teckningsblanketten

Teckningsblanketten och dess bilagor kan sändas till fondbolaget:

Per e-post (skannade): fundadmin@gritfundservices.fi

Per fax: 020 7613 345

Per post:
GRIT Fondbolag Ab
Fondteckningar
Nedre Torget 1 A
65100 VASA

Teckningssumman kan erläggas till det nedan angivna bankkontot. I samband med gireringen bör anges tecknarens namn, personbeteckning eller FO-nummer och telefonnummer. Betalningsmottagare är GRIT Fondbolag Ab.

Bank Kontonummer IBAN​ SWIFT/BIC​
NORDEA​ 180530-005750 FI43 1805 3000 0057 50​ NDEAFIHH​

ERLÄGGANDE AV TECKNINGSSUMMA

Portföljen förvaltas av nio placeringsexperter med över 100 år av kombinerad förvaltarerfarenhet. Alla avkastningsuppgifter på våra hemsidor visar avkastningen efter avdrag för arvoden.

​ARVODEN ​ A-ANDEL ​ B-ANDEL ​ C-ANDEL ​ D-ANDEL E-ANDEL***​
​Minimiteckning ​20 000 ​100 000 ​500 000 ​1 500 000 ​300 000
​Teckningsavgift ​3% 2 % ​1% ​0% ​1.5%
​Inlösenavgift ​1% ​1% ​0% 0%​ ​0.5%
​Förvaltningsarvode* ​3% ​2.5% ​1.8% 1.5%​ ​2 %
​Avkastningsbundet arvode** ​20% 20%​ ​20% ​20% ​20%
​ISIN-kod ​FI4000014386 ​FI4000014394 ​FI4000014402 ​FI4000014410 ​FI4000024724

* Årligt arvode, av vilket minst 0,3 % erläggs till fondbolaget

** Räknas med ”high watermark” –metoden (det eventuella arvodet betalas enbart för den reella bruttoavkastningen).

*** E-andelarna är till skillnad från de övriga andelsklasserna avkastningsandelar, gällande vilka fondbolagets ordinarie bolagsstämma beslutar om den årliga vinst som skall utdelas. Det eftersträvas en jämn vinstutdelning och vinstutdelnin­gen är därmed inte bunden till fondens resultat för den senaste räkenskapsperioden eller tidigare räkenskapsperioder. Den vinst som delas ut för E-andelarna dras av från sagda andelars andel av fondens kapital. Vinstutdelningen påverkar således avkastningsandelens värde, och det är möjligt att avkastningsandelens värde sjunker under andelens teckningspris till följd av vinstutdelningen.

SWE KIID Freedom andelsserie A-D 01JUN2018

SWE KIID Freedom andelsserie E 01JUN2018

Estlander Partners Fondprospekt 25MAY2018

Årsrapport Estlander Partners Fondbolag 2017

Halvårsrapport Estlander Partners Fondbolag 2018

 

INLÖSEN AV FONDANDELAR

Fondandelar i Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom kan lösas in varje bankdag. Begäran om inlösen görs genom att sända GRIT Fondbolag Ab en ifylld inlösenblankett och ett eventuellt andelsbevis så att dessa står till fondbolagets förfogande senast klockan 23:59 dagen för inlösen. Inlösenkursen bestäms enligt värdet på inlösendagen.

Begäran om inlösen, som gjorts efter kl. 23.59, genomförs därpå följande bankdag enligt värdet på verkställighetsdagen.

En begäran om inlösen kan återkallas endast med fondbolagets samtycke. Inlösensumman utbetalas senast inom fem (5) bankdagar från inlösendagen, om inte annat överenskommes med kunden.

Inlösenblankett 23APR2018

Dynamic

ANVISNINGAR FÖR FONDTECKNING

Andelar i Specialplaceringsfond Estlander & Partners Dynamic kan tecknas varje bankdag genom att sända GRIT Fondbolag Ab en ifylld teckningsblankett jämte bilagor och betala teckningssumman till något av fondens bankkonton. Teckningsblanketten bör stå till fondbolagets förfogande och teckningssumman bör finnas på fondens teckningskonto senast klockan 23:59 dagen före teckningsdagen.

Teckningskursen fastställs i enlighet med värdet på teckningsdagen. Teckningar som gjorts efter klockan 23:59 genomförs nästa bankdag enligt värdet på verkställighetsdagen.

Teckningsblanketten finns tillgänglig i pdf-format här:

Teckningsblankett 30MAY2018

Bilagor till teckningsblanketten

Privat person: kopia på identitetsbevis, som kan vara ett giltigt pass, körkört, av polis efter 1.3.1999 utfärdat ID-kort eller ett FPA-kort med fotografi.

Juridisk person: a) handelsregisterutdrag eller motsvarande registreringsbevis, b) kopia på identitetsbevis av den person som handlar för juridisk persons räkning och c) kopia på den handling som uppvisar behörighet (t.ex. styrelseprotokoll eller fullmakt).

Inlämnande av teckningsblanketten

Teckningsblanketten och dess bilagor kan sändas till fondbolaget:

Per e-post (skannade): fundadmin(at)gritfundservices.fi

Per fax: 020 7613 345

Per post:
GRIT Fondbolag Ab
Fondteckningar
Nedre Torget 1 A
65100 VASA

Teckningssumman kan erläggas till något av nedan angivna bankkonton. I samband med gireringen bör anges tecknarens namn, personbeteckning eller FO-nummer och telefonnummer. Betalningsmottagare är GRIT Fondbolag Ab.

​Bank ​IBAN
​Nordea ​FI88 1740 3000 0044 39

ERLÄGGANDE AV TECKNINGSSUMMA

Portföljen förvaltas av nio placeringsexperter med över 100 år av kombinerad förvaltarerfarenhet. Alla avkastningsuppgifter på våra hemsidor visar avkastning efter arvoden.

​ARVODEN ​A-andel ​B-andel ​C-andel
​Minimiteckning ​20 000 ​100 000 ​1 000 000
Teckningsarvode ​2,5 % ​1,5 % ​0 %
Inlösningsarvode ​1 % 1 %​ ​0 %
Förvaltningsarvode/år* ​1,9 % ​1,4 % ​0,9 %
​ISIN-koder ​FI4000088141 ​FI4000088158 ​FI4000088166

* Av vilket fondbolaget erhåller minst 0,3 %

Faktablad (KIID) Dynamic 26MAR2018

Estlander Partners Fondprospekt 25MAY2018

Årsrapport Estlander Partners Fondbolag 2017

Halvårsrapport Estlander Partners Fondbolag 2018

 

INLÖSEN AV FONDANDELAR

Fondandelar i Specialplaceringsfond Estlander & Partners Dynamic kan lösas in varje bankdag. Begäran om inlösen görs genom att sända GRIT Fondbolag Ab en ifylld inlösenblankett och ett eventuellt andelsbevis så att dessa står till fondbolagets förfogande senast klockan 23:59 dagen för inlösen. Inlösenkursen bestäms enligt värdet på inlösendagen.

Begäran om inlösen, som gjorts efter kl. 23:59, genomförs därpå följande bankdag enligt värdet på verkställighetsdagen.

En begäran om inlösen kan återkallas endast med fondbolagets samtycke. Inlösensumman utbetalas senast inom fem (5) bankdagar från inlösendagen, om inte annat överenskommes med kunden.

Inlösenblankett 23APR2018

Commodity

Fondteckningar är inte tillgängliga

Specialplaceringsfond Estlander & Partners Commodity har upplösts den 27. oktober 2017.

Presto

ANVISNINGAR FÖR FONDTECKNING

Andelar i Specialplaceringsfond Estlander & Partners Presto kan tecknas varje bankdag genom att sända GRIT Fondbolag Ab en ifylld teckningsblankett jämte bilagor och betala teckningssumman till något av fondens bankkonton. Teckningsblanketten bör stå till fondbolagets förfogande och teckningssumman bör finnas på fondens teckningskonto senast klockan 23:59 dagen före teckningsdagen.

Teckningskursen fastställs i enlighet med värdet på teckningsdagen. Teckningar som gjorts efter klockan 23:59 genomförs nästa bankdag enligt värdet på verkställighetsdagen.

Teckningsblanketten finns tillgänglig i pdf-format här:

Teckningsblankett 30MAY2018

Bilagor till teckningsblanketten

Privat person: kopia på identitetsbevis, som kan vara ett giltigt pass, körkört, av polis efter 1.3.1999 utfärdat ID-kort eller ett FPA-kort med fotografi.

Juridisk person: a) handelsregisterutdrag eller motsvarande registreringsbevis, b) kopia på identitetsbevis av den person som handlar för juridisk persons räkning och c) kopia på den handling som uppvisar behörighet (t.ex. styrelseprotokoll eller fullmakt).

Inlämnande av teckningsblanketten

Teckningsblanketten och dess bilagor kan sändas till fondbolaget:

Per e-post (skannade): fundadmin(at)gritfundservices.fi

Per fax: 020 7613 345

Per post:
GRIT Fondbolag Ab
Fondteckningar
Nedre Torget 1 A
65100 VASA

Teckningssumman kan erläggas till något av nedan angivna bankkonton. I samband med gireringen bör anges tecknarens namn, personbeteckning eller FO-nummer och telefonnummer. Betalningsmottagare är GRIT Fondbolag Ab.

Bank Kontonummer​ IBAN​ SWIFT/BIC​
​NORDEA 180530-686​ FI98 1805 3000 0006 86​ NDEAFIHH​

ERLÄGGANDE AV TECKNINGSSUMMA

Portföljen förvaltas av nio placeringsexperter med över 100 år av kombinerad förvaltarerfarenhet. Alla avkastningsuppgifter på våra hemsidor visar avkastning efter arvoden.

Fonden har fr.o.m. 1.10.2013 fyra andelsklasser (C, D, E och F). Andelar i klass A och B emitteras inte längre efter 30.9.2013.

ARVODEN D-ANDEL E-ANDEL C-ANDEL​ F-ANDEL​
Minimiteckning 20 000 200 000​ ​500 000 ​1 500 000
Teckningsarvode 2,5 %​ 1,75 %​ 1,0 %​ 0,0 %​
Inlösningsarvode 1,0 %​ 1,0 %​ 0,0 %​ 0,0 %​
Förvaltningsarvode/år* 2,75 %​ 2,25 %​ ​2,0 % 1,50 %​
Avkastningsbundet arvode** 20%​ 20%​ ​ 20 % 20 %
​ISIN-koder FI4000071139 FI4000071147​ FI000​8810544 FI4000071154​​

* Av vilket fondbolaget erhåller minst 0,3 %

** Räknas med ”high watermark” -metoden (det eventuella arvodet betalas m.a.o enbart för den reella bruttoavkastningen).

Faktablad (KIID) Presto 13DEC2018

Fondprospekt Estlander Partners Presto 13DEC2018

Årsrapport Estlander Partners Fondbolag 2017

Halvårsrapport Estlander Partners Fondbolag 2018

INLÖSEN AV FONDANDELAR

Fondandelar i Specialplaceringsfond Estlander & Partners Presto kan lösas in varje bankdag. Inlösen ur fonden har tillfälligt avbrutits från och med 13.12.2018. Begäran om inlösen görs genom att sända GRIT Fondbolag Ab en ifylld inlösenblankett och ett eventuellt andelsbevis så att dessa står till fondbolagets förfogande senast klockan 23:59 dagen för inlösen. Inlösenkursen bestäms enligt värdet på inlösendagen.

Begäran om inlösen, som gjorts efter kl. 23:59, genomförs därpå följande bankdag enligt värdet på verkställighetsdagen.

En begäran om inlösen kan återkallas endast med fondbolagets samtycke. Inlösensumman utbetalas senast inom fem (5) bankdagar från inlösendagen, om inte annat överenskommes med kunden.

Inlösenblankett 23APR2018

Alpha Trend

Specialplaceringsfond Estlander & Partners Alpha Trend –Fondens verksamhet har slutat den 8 oktober 2018.

Resources

Andelar i Specialplaceringsfond Estlander & Partners Resources kan tecknas varje bankdag genom att sända GRIT Fondbolag Ab en ifylld teckningsblankett jämte bilagor och betala teckningssumman till något av fondens bankkonton. Teckningsblanketten bör stå till fondbolagets förfogande och teckningssumman bör finnas på fondens teckningskonto senast klockan 23:59 dagen före teckningsdagen.

Teckningskursen fastställs i enlighet med värdet på teckningsdagen. Teckningar som gjorts efter klockan 23:59 genomförs nästa bankdag enligt värdet på verkställighetsdagen.

Teckningsblanketten finns tillgänglig i pdf-format här:

Teckningsblankett 30MAY2018

Bilagor till teckningsblanketten

Privat person: kopia på identitetsbevis, som kan vara ett giltigt pass, körkört, av polis efter 1.3.1999 utfärdat ID-kort eller ett FPA-kort med fotografi.

Juridisk person: a) handelsregisterutdrag eller motsvarande registreringsbevis, b) kopia på identitetsbevis av den person som handlar för juridisk persons räkning och c) kopia på den handling som uppvisar behörighet (t.ex. styrelseprotokoll eller fullmakt).

Inlämnande av teckningsblanketten

Teckningsblanketten och dess bilagor kan sändas till fondbolaget:

Per e-post (skannade): fundadmin(at)gritfundservices.fi

Per fax: 020 7613 345

Per post:
GRIT Fondbolag Ab
Fondteckningar
Nedre Torget 1 A
65100 VASA

Teckningssumman kan erläggas till det nedan angivna bankkontot. I samband med gireringen bör anges tecknarens namn, personbeteckning eller FO-nummer och telefonnummer. Betalningsmottagare är GRIT Fondbolag Ab.

Bank ​IBAN
​Nordea ​FI15 1740 3000 0083 72

ERLÄGGANDE AV TECKNINGSSUMMA

C-ANDEL
​Minimiteckning ​1 000 000
​Teckningsavgift ​1 %
Inlösenavgift ​0 %
​Förvaltningsavgift ​1,5 %
​Avkastningsbundet arvode  ​-
​ISIN-kod ​FI4000281977

 

FAKTABLAD, FONDPROSPEKT OCH ÅRSRAPPORT

Faktablad (KIID) Resources 01JUN2018

Estlander Partners Fondprospekt 25MAY2018

Årsrapport Estlander Partners Fondbolag 2017

Halvårsrapport Estlander Partners Fondbolag 2018

 

 

INLÖSEN AV FONDANDELAR

Fondandelar i Specialplaceringsfond Estlander & Partners Resources kan lösas in varje bankdag. Begäran om inlösen görs genom att sända GRIT Fondbolag Ab en ifylld inlösenblankett och ett eventuellt andelsbevis så att dessa står till fondbolagets förfogande senast klockan 23:59 dagen för inlösen. Inlösenkursen bestäms enligt värdet på inlösendagen.

Begäran om inlösen, som gjorts efter kl. 23.59, genomförs därpå följande bankdag enligt värdet på verkställighetsdagen.

En begäran om inlösen kan återkallas endast med fondbolagets samtycke. Inlösensumman utbetalas senast inom fem (5) bankdagar från inlösendagen, om inte annat överenskommes med kunden.

Inlösenblankett 23APR2018