Teckning och inlösen

Freedom

​ANVISNINGAR FÖR FONDTECKNING

Andelar i Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom kan tecknas varje bankdag genom att sända GRIT Fondbolag Ab en ifylld teckningsblankett jämte bilagor och betala teckningssumman till något av fondens bankkonton. Teckningsblanketten bör stå till fondbolagets förfogande och teckningssumman bör finnas på fondens teckningskonto senast klockan 23:59 dagen före teckningsdagen.

Teckningskursen fastställs i enlighet med värdet på teckningsdagen. Teckningar som gjorts efter klockan 23:59 genomförs nästa bankdag enligt värdet på verkställighetsdagen.

Teckningsblanketten finns tillgänglig i pdf-format här:

Teckningsblankett 30MAY2018

Bilagor till teckningsblanketten

Privat person: kopia på identitetsbevis, som kan vara ett giltigt pass, körkört, av polis efter 1.3.1999 utfärdat ID-kort eller ett FPA-kort med fotografi.

Juridisk person: a) handelsregisterutdrag eller motsvarande registreringsbevis, b) kopia på identitetsbevis av den person som handlar för juridisk persons räkning och c) kopia på den handling som uppvisar behörighet (t.ex. styrelseprotokoll eller fullmakt).

Inlämnande av teckningsblanketten

Teckningsblanketten och dess bilagor kan sändas till fondbolaget:

 • Per e-post (skannade): fundadmin@gritfundservices.fi
 • Per fax: 020 7613 345
 • Per post:
  GRIT Fondbolag Ab
  Fondteckningar
  Nedre Torget 1 A
  65100 VASA

Teckningssumman kan erläggas till det nedan angivna bankkontot. I samband med gireringen bör anges tecknarens namn, personbeteckning eller FO-nummer och telefonnummer. Betalningsmottagare är GRIT Fondbolag Ab.

Bank Kontonummer IBAN​ SWIFT/BIC​
NORDEA​ 180530-005750 FI43 1805 3000 0057 50​ NDEAFIHH​

ERLÄGGANDE AV TECKNINGSSUMMA

Portföljen förvaltas av nio placeringsexperter med över 100 år av kombinerad förvaltarerfarenhet. Alla avkastningsuppgifter på våra hemsidor visar avkastningen efter avdrag för arvoden.

​ARVODEN ​ A-ANDEL ​ B-ANDEL ​ C-ANDEL ​ D-ANDEL E-ANDEL***​
​Minimiteckning ​20 000 ​100 000 ​500 000 ​1 500 000 ​300 000
​Teckningsavgift ​3% 2 % ​1% ​0% ​1.5%
​Inlösenavgift ​1% ​1% ​0% 0%​ ​0.5%
​Förvaltningsarvode* ​3% ​2.5% ​1.8% 1.5%​ ​2 %
​Avkastningsbundet arvode** ​20% 20%​ ​20% ​20% ​20%
​ISIN-kod ​FI4000014386 ​FI4000014394 ​FI4000014402 ​FI4000014410 ​FI4000024724

* Årligt arvode, av vilket minst 0,3 % erläggs till fondbolaget

** Räknas med ”high watermark” –metoden (det eventuella arvodet betalas enbart för den reella bruttoavkastningen).

*** E-andelarna är till skillnad från de övriga andelsklasserna avkastningsandelar, gällande vilka fondbolagets ordinarie bolagsstämma beslutar om den årliga vinst som skall utdelas. Det eftersträvas en jämn vinstutdelning och vinstutdelnin­gen är därmed inte bunden till fondens resultat för den senaste räkenskapsperioden eller tidigare räkenskapsperioder. Den vinst som delas ut för E-andelarna dras av från sagda andelars andel av fondens kapital. Vinstutdelningen påverkar således avkastningsandelens värde, och det är möjligt att avkastningsandelens värde sjunker under andelens teckningspris till följd av vinstutdelningen.

 

Faktablad, fondprospekt, halvårsrapport och årsrapport

Faktablad (KIID) Freedom andelsserie A-D 17DEC2018

Faktablad (KIID) Freedom andelsserie E 17DEC2018

Fondprospekt Freedom 17DEC2018

Stadgar Freedom 27NOV2018

Årsrapport Estlander Partners Fondbolag 2017

Halvårsrapport Estlander Partners Fondbolag 2018

 

INLÖSEN AV FONDANDELAR

Fondandelar i Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom kan lösas in varje bankdag. Begäran om inlösen görs genom att sända GRIT Fondbolag Ab en ifylld inlösenblankett och ett eventuellt andelsbevis så att dessa står till fondbolagets förfogande senast klockan 23:59 dagen för inlösen. Inlösenkursen bestäms enligt värdet på inlösendagen.

Begäran om inlösen, som gjorts efter kl. 23.59, genomförs därpå följande bankdag enligt värdet på verkställighetsdagen.

En begäran om inlösen kan återkallas endast med fondbolagets samtycke. Inlösensumman utbetalas senast inom fem (5) bankdagar från inlösendagen, om inte annat överenskommes med kunden.

Inlösenblankett 12DEC2018

 

Dynamic

ANVISNINGAR FÖR FONDTECKNING

Andelar i Specialplaceringsfond Estlander & Partners Dynamic kan tecknas varje bankdag genom att sända GRIT Fondbolag Ab en ifylld teckningsblankett jämte bilagor och betala teckningssumman till något av fondens bankkonton. Teckningsblanketten bör stå till fondbolagets förfogande och teckningssumman bör finnas på fondens teckningskonto senast klockan 23:59 dagen före teckningsdagen.

Specialplaceringsfond Estlander & Partners Dynamic fusioneras med Glacies-fonden. Finansinspektionen har 4.1.2019 beviljat tillstånd till att verkställa fusionen. Fusionen verkställs 26.2.2019.

Teckningskursen fastställs i enlighet med värdet på teckningsdagen. Teckningar som gjorts efter klockan 23:59 genomförs nästa bankdag enligt värdet på verkställighetsdagen.

Teckningsblanketten finns tillgänglig i pdf-format här:

Teckningsblankett 30MAY2018

Bilagor till teckningsblanketten

Privat person: kopia på identitetsbevis, som kan vara ett giltigt pass, körkört, av polis efter 1.3.1999 utfärdat ID-kort eller ett FPA-kort med fotografi.

Juridisk person: a) handelsregisterutdrag eller motsvarande registreringsbevis, b) kopia på identitetsbevis av den person som handlar för juridisk persons räkning och c) kopia på den handling som uppvisar behörighet (t.ex. styrelseprotokoll eller fullmakt).

Inlämnande av teckningsblanketten

Teckningsblanketten och dess bilagor kan sändas till fondbolaget:

 • Per e-post (skannade): fundadmin(at)gritfundservices.fi
 • Per fax: 020 7613 345
 • Per post:
  GRIT Fondbolag Ab
  Fondteckningar
  Nedre Torget 1 A
  65100 VASA

Teckningssumman kan erläggas till något av nedan angivna bankkonton. I samband med gireringen bör anges tecknarens namn, personbeteckning eller FO-nummer och telefonnummer. Betalningsmottagare är GRIT Fondbolag Ab.

​Bank ​IBAN
​Nordea ​FI88 1740 3000 0044 39

ERLÄGGANDE AV TECKNINGSSUMMA

Portföljen förvaltas av nio placeringsexperter med över 100 år av kombinerad förvaltarerfarenhet. Alla avkastningsuppgifter på våra hemsidor visar avkastning efter arvoden.

​ARVODEN ​A-andel ​B-andel ​C-andel
​Minimiteckning ​20 000 ​100 000 ​1 000 000
Teckningsarvode ​2,5 % ​1,5 % ​0 %
Inlösningsarvode ​1 % 1 %​ ​0 %
Förvaltningsarvode/år* ​1,9 % ​1,4 % ​0,9 %
​ISIN-koder ​FI4000088141 ​FI4000088158 ​FI4000088166

* Av vilket fondbolaget erhåller minst 0,3 %

 

Faktablad, fondprospekt, halvårsrapport och årsrapport

Faktablad (KIID) Dynamic 26MAR2018

Estlander Partners Fondprospekt 25MAY2018

Årsrapport Estlander Partners Fondbolag 2017

Halvårsrapport Estlander Partners Fondbolag 2018

 

INLÖSEN AV FONDANDELAR

Fondandelar i Specialplaceringsfond Estlander & Partners Dynamic kan lösas in varje bankdag. Begäran om inlösen görs genom att sända GRIT Fondbolag Ab en ifylld inlösenblankett och ett eventuellt andelsbevis så att dessa står till fondbolagets förfogande senast klockan 23:59 dagen för inlösen. Inlösenkursen bestäms enligt värdet på inlösendagen.

Begäran om inlösen, som gjorts efter kl. 23:59, genomförs därpå följande bankdag enligt värdet på verkställighetsdagen.

En begäran om inlösen kan återkallas endast med fondbolagets samtycke. Inlösensumman utbetalas senast inom fem (5) bankdagar från inlösendagen, om inte annat överenskommes med kunden.

Inlösenblankett 12DEC2018

 

Commodity

Fondteckningar är inte tillgängliga

Specialplaceringsfond Estlander & Partners Commodity har upplösts den 27. oktober 2017.

Presto

ANVISNINGAR FÖR FONDTECKNING

Andelar i Specialplaceringsfond Estlander & Partners Presto kan tecknas varje bankdag genom att sända GRIT Fondbolag Ab en ifylld teckningsblankett jämte bilagor och betala teckningssumman till något av fondens bankkonton. Teckningsblanketten bör stå till fondbolagets förfogande och teckningssumman bör finnas på fondens teckningskonto senast klockan 23:59 dagen före teckningsdagen.

Specialplaceringsfond Estlander & Partners Presto fusioneras med Glacies-fonden. Finansinspektionen har 4.1.2019 beviljat tillstånd till att verkställa fusionen. Fusionen verkställs 26.2.2019.

Teckningskursen fastställs i enlighet med värdet på teckningsdagen. Teckningar som gjorts efter klockan 23:59 genomförs nästa bankdag enligt värdet på verkställighetsdagen.

Teckningsblanketten finns tillgänglig i pdf-format här:

Teckningsblankett 30MAY2018

Bilagor till teckningsblanketten

Privat person: kopia på identitetsbevis, som kan vara ett giltigt pass, körkört, av polis efter 1.3.1999 utfärdat ID-kort eller ett FPA-kort med fotografi.

Juridisk person: a) handelsregisterutdrag eller motsvarande registreringsbevis, b) kopia på identitetsbevis av den person som handlar för juridisk persons räkning och c) kopia på den handling som uppvisar behörighet (t.ex. styrelseprotokoll eller fullmakt).

Inlämnande av teckningsblanketten

Teckningsblanketten och dess bilagor kan sändas till fondbolaget:

 • Per e-post (skannade): fundadmin(at)gritfundservices.fi
 • Per fax: 020 7613 345
 • Per post:
  GRIT Fondbolag Ab
  Fondteckningar
  Nedre Torget 1 A
  65100 VASA

Teckningssumman kan erläggas till något av nedan angivna bankkonton. I samband med gireringen bör anges tecknarens namn, personbeteckning eller FO-nummer och telefonnummer. Betalningsmottagare är GRIT Fondbolag Ab.

Bank Kontonummer​ IBAN​ SWIFT/BIC​
​NORDEA 180530-686​ FI98 1805 3000 0006 86​ NDEAFIHH​

ERLÄGGANDE AV TECKNINGSSUMMA

Portföljen förvaltas av nio placeringsexperter med över 100 år av kombinerad förvaltarerfarenhet. Alla avkastningsuppgifter på våra hemsidor visar avkastning efter arvoden.

Fonden har fr.o.m. 1.10.2013 fyra andelsklasser (C, D, E och F). Andelar i klass A och B emitteras inte längre efter 30.9.2013.

ARVODEN D-ANDEL E-ANDEL C-ANDEL​ F-ANDEL​
Minimiteckning 20 000 200 000​ ​500 000 ​1 500 000
Teckningsarvode 2,5 %​ 1,75 %​ 1,0 %​ 0,0 %​
Inlösningsarvode 1,0 %​ 1,0 %​ 0,0 %​ 0,0 %​
Förvaltningsarvode/år* 2,75 %​ 2,25 %​ ​2,0 % 1,50 %​
Avkastningsbundet arvode** 20%​ 20%​ ​ 20 % 20 %
​ISIN-koder FI4000071139 FI4000071147​ FI000​8810544 FI4000071154​​

* Av vilket fondbolaget erhåller minst 0,3 %

** Räknas med ”high watermark” -metoden (det eventuella arvodet betalas m.a.o enbart för den reella bruttoavkastningen).

 

FAKTABLAD, FONDPROSPEKT OCH ÅRSRAPPORT

Faktablad (KIID) Presto 15JAN2019

Fondprospekt Estlander Partners Presto 21JAN2019

Årsrapport Estlander Partners Fondbolag 2017

Halvårsrapport Estlander Partners Fondbolag 2018

INLÖSEN AV FONDANDELAR

Fondandelar i Specialplaceringsfond Estlander & Partners Presto kan lösas in varje bankdag. Begäran om inlösen görs genom att sända GRIT Fondbolag Ab en ifylld inlösenblankett och ett eventuellt andelsbevis så att dessa står till fondbolagets förfogande senast klockan 23:59 dagen för inlösen. Inlösenkursen bestäms enligt värdet på inlösendagen.

Begäran om inlösen, som gjorts efter kl. 23:59, genomförs därpå följande bankdag enligt värdet på verkställighetsdagen.

En begäran om inlösen kan återkallas endast med fondbolagets samtycke. Inlösensumman utbetalas senast inom fem (5) bankdagar från inlösendagen, om inte annat överenskommes med kunden.

Inlösenblankett 12DEC2018

 

Glacies

Specialplaceringsfond Estlander & Partners Glacies grundades 7.5.2018. Fondens verksamhet börjar i samband med att Specialplaceringsfond Estlander & Partners Presto och Specialplaceringsfond Estlander & Partners Dynamic fusioneras med Glacies-fonden. Finansinspektionen har 4.1.2019 beviljat tillstånd till att verkställa fusionen. Fusionen verkställs 26.2.2019. Fonden

Målet för fondens placeringsverksamhet är att skapa en stabil långsiktig avkastning genom allokering till olika systematiskt förvaltade riskpremiestrategier inom olika tillgångsklasser. Placeringsverksamheten sker huvudsakligen med derivatinstrument.

 

​ANVISNINGAR FÖR FONDTECKNING

Fondens egentliga verksamhet börjar först i samband med verkställigheten av fusionen, tidigast 26.2.2019.

Andelar i Specialplaceringsfond Estlander & Partners Glacies kan tecknas varje bankdag genom att sända GRIT Fondbolag Ab en ifylld teckningsblankett jämte bilagor och betala teckningssumman till något av fondens bankkonton. Teckningsblanketten bör stå till fondbolagets förfogande och teckningssumman bör finnas på fondens teckningskonto senast klockan 23:59 dagen före teckningsdagen.

Teckningskursen fastställs i enlighet med värdet på teckningsdagen. Teckningar som gjorts efter klockan 23:59 genomförs nästa bankdag enligt värdet den dag då teckningen slutförs.

 

Teckningsblanketten finns tillgänglig i pdf-format här:

[Kommer snart]

 

Bilagor till teckningsblanketten

Privat person: kopia på identitetsbevis, som kan vara ett giltigt pass, körkort, av polis efter 1.3.1999 utfärdat ID-kort eller ett FPA-kort med fotografi.

Juridisk person: a) handelsregisterutdrag eller motsvarande registreringsbevis, b) kopia på identitetsbevis av den person som handlar för den juridiska personens räkning (motsvarande som för privat person) och c) kopia på den handling som uppvisar behörighet (t.ex. styrelseprotokoll eller fullmakt).

 

Inlämnande av teckningsblanketten

Teckningsblanketten och dess bilagor kan sändas till fondbolaget:

 • Per e-post (skannade): fundadmin(at)gritfundservices.fi
 • Per fax: 020 7613 345
 • Per post:
  GRIT Fondbolag Ab
  Fondteckningar
  Nedre Torget 1 A
  65100 VASA

 

ERLÄGGANDE AV TECKNINGSSUMMA

Teckningssumman kan erläggas till nedan angivna bankkonto. I samband med gireringen bör anges tecknarens namn, personbeteckning eller FO-nummer och telefonnummer. Betalningsmottagare är GRIT Fondbolag Ab.

Bank IBAN​
Nordea  FI39 1318 3000 1068 97

 

 

ARVODEN OCH ISIN-KODER

ARVODEN A-andel
Minimiteckning EUR 100 000
Tecknings-/ inlösenavgift enligt stadgarna max (%) 3,00/-
Teckningsavgift 0 %
Inlösenavgift 0 %
Förvaltningsarvode/år*1 1,2 %
Avkastningsbundet arvode *2 10 %
ISIN-kod FI4000322334

 *1 Innehåller både portföljförvaltarens och fondbolagets arvode. Förvaltningsarvodet är dock alltid minst det belopp som fondbolaget styrelse från tid till annan fastställt.

*2 Av Fondens medel betalas därutöver ett avkastningsbundet arvode till förmögenhetsförvaltaren. Det avkastningsbundna arvodet är högst 10 % av Fondens avkastning. Det avkastningsbundna arvodet beräknas per andelsserie genom att tillämpa “high watermark” principen, och arvodet faktureras månadsvis i efterskott. Det avkastningsbundna arvodet beräknas på fondandelens värdeökning efter avdrag för samtliga kostnader. Vid varje beräkningstillfälle används som utgångsvärde fondandelens högsta publicerade värde.  Om en fondandels nya värde vid ett beräkningstillfälle inte överskrider det fastställda utgångsvärdet debiteras inget avkastningsbundet arvode.

 

Faktablad, fondprospekt, halvårsrapport och årsrapport

Faktablad (KIID) Glacies 10JAN2019

Prospekt Estlander Partners Glacies 10JAN2019

Stadgar Estlander Partners Glacies 30.11.2018

 

INLÖSEN AV FONDANDELAR

Fondandelar i Specialplaceringsfond Estlander & Partners Glacies kan lösas in varje bankdag. Begäran om inlösen görs genom att sända GRIT Fondbolag Ab en ifylld inlösenblankett och ett eventuellt andelsbevis så att dessa står till fondbolagets förfogande senast klockan 23:59 dagen för inlösen. Inlösenkursen bestäms enligt värdet på inlösendagen.

En begäran om inlösen kan återkallas endast med fondbolagets samtycke. Inlösensumman utbetalas senast inom fem (5) bankdagar från inlösendagen, om inte annat överenskommes med kunden.

Inlösenblankett 12DEC2018