Vår placeringsfilosofi är systematik i allt vi gör

Vår kapitalförvaltning grundar sig på systematik och utnyttjande av prisrörelser och trender på marknaderna. Momentum- eller trendföljande placeringsstrategier hör till de bäst avkastande placeringsstrategierna som finns.

Forsknings- och produktutvecklingsarbetet är hos Estlander & Partners en kontinuerlig process. Vi eftersträvar att försäkra oss om att Du som placerare får möjlighet att på bästa möjliga sätt dra nytta av trend- och momentumplacerandets fördelar och möjligheter.

Vårt långvariga samarbete med flera finländska universitet har bidragit till utformandet av vårt forskarteam bestående av åtta forskare med olika bakgrund. Vår målsättning är att portföljförvaltarteamet ska bestå av branchens bästa, omfattande såväl doktorer som övriga experter med spetskompetens inom områden som matematik, finans, fysik och teknik.

Portföljförvaltarteamets fördomsfria och ifrågasättande inställning samt idoga arbete har genom hela vårt företags verksamma tid resulterat i kreativa forskningsresultat och effektiva placeringsstrategier. Tyngdpunkten i utvecklingsarbetet har alltid legat på systematiskt utnyttjande av pristrender och disciplinerad riskhantering.

Tack vare våra betydande och framgångsrika satsningar på vår forsknings- och utvecklingsverksamhet möjliggör vi ett fortsatt bibehållande av vår plats i det främsta ledet av världens trendföljare. Marknaderna förändras, priser och riskbenägenheten likaså. Likviditeten samt marknadernas och informationens tillgänglighet, systemen och regleringen förändras – liksom även konkurrensen. Det faktum att marknadspriserna ofta rör sig trendmässigt kommer inte att ändras. Så länge som människor är delaktiga i placeringsbeslut kommer pristrender att utvecklas på marknaderna. Eftersom människan har känslor så görs också placeringsbeslut ofta på känslomässiga grunder. Psykologiska faktorer leder till flockbeteenden och överreaktioner som leder till att pristrender utvecklas. Med hjälp av våra systematiska kapitalförvaltningsstrategier kan du effektivt dra nytta av dessa pristrender på marknaderna.

Genom ett systematiskt och riskorienterat förhållningssätt och ett helt modellbaserat och systematiskt genomförande av våra placeringsstrategier kan vi försäkra oss om att de värsta varggroparna kan undvikas i placeringsverksamheten. Systematisk kapitalförvaltning tar bort känslorna ur beslutsprocessen då alla beslut baseras på våra systematiska placeringsstrategier och ingen enskild portföljförvaltare gör placeringsbesluten. Systematisk eller “känslofri” förmögenhetsförvaltning betyder effektiv riskhantering, eftersom vi kan göra rationella beslut då när de som mest behövs.