Vi är trendföljare, momentumplacerare

Trendföljare (på engelska CTA, Commodity Trading Advisor) tillämpar en placeringsstrategi som ger placeraren möjlighet att dra nytta av prisrörelser på de allra likvidaste och mest transparenta marknaderna världen över. Trendföljare är momentumplacerare som drar nytta av de pristrender som uppstår på de globala marknaderna.

Trendföljare använder sig vanligtvis inte av hävstång i sina placeringar (till skillnad från de flesta hedgefonder). Handeln sker med börsnoterade, likvida och transparenta futurkontrakt eller med instrument med motsvarande likviditet och transparens. Motpartsrisken är minimerad och trendföljarens placeringsinstrument hör till de allra likvidaste placeringsobjekten i världen, vilket möjliggör att vi när som helst kan avyttra en position i portföljen.

Trendföljande strategier kan dra nytta av såväl stigande som sjunkande pristrender på marknaderna. Trendföljande strategier kan också effektivt användas i traditionell förmögenhetsförvaltning i form av momentumstrategier som utnyttjar enbart stigande marknader, men som baserar sig på idén bakom trendföljande strategier. En traditionell momentumplacerare tar del i en marknad där ett positivt momentum utvecklas och en hållbar trend således förväntas utveckla sig. Momentumplaceraren avyttrar positionen då ett momentum i negativ rikting utvecklas och trenden således förväntas ändra riktning eller ha nått sitt slut.

Trendföljare använder sig av systematiska placeringsstrategier, där enskilda placeringsobjekt och positioner väljs mycket disciplinerat. Placeringsprocessen är klart definierad och placeringsbesluten styrs av prisdata, volatilitet och annan ekonomisk statistik. Den enskilda portföljförvaltarens känslor har eliminerats från placeringsbesluten genom tillämpning av automatiserade handelsmodeller. Således behöver man inte befara att t.ex. portföljförvaltarens eventuella stress skulle medföra impulsiva eller irrationella placeringsbeslut.

Till trendföljarens konkurrensfördelar hör just detta systematiska förfarande där hela placeringsprocessen är automatiserad. Systematiken och de likvida placeringobjekten möjliggör en effektiv riskhantering och en riskövervakning som sträcker sig över dygnets alla 24 timmar. Systematiskt tillämpande av stop-lossnivåer säkerställer att positioner stängs i tid. Den maxförlust som tillåts per placeringsobjekt och position är definierad på förhand och således fastställd redan vid tagandet av en ny placeringsposition.

Genom oss får du en förmögenhetsförvaltning där avkastning och riskhantering ligger i främsta position. Komplettera din placeringsportfölj med globala marknader och upp till fyra tillgångsklasser – aktier, räntor, råvaror, valutor – för effektiv tilläggsavkastning och verklig diversifiering.

Kontakta oss för en kartläggning av dina behov och för att se vilken nytta du har av våra unika placeringslösningar omfattande global förmögenhetsförvaltning, alternativa trendföljarstrategier och effektiva strukturerade produkter.