Vokabulär

ABSOLUT AVKASTNING

En positiv avkastning som eftersträvas på lång sikt oberoende av marknadsutvecklingen och jämförelseindex. Motsatsen till absolut avkastning är relativ avkastning, som en traditionell portföljförvaltning ofta eftersträvar, d.v.s. en avkastning som jämförs med ett visst jämförelseindex.

AKTIE

En andel i ett bolags aktiekapital. Aktien ger i regel dess ägare rätt till en till andelen motsvarande del av bolagets vinstutdelning och rätt att delta i bolagsstämmor. Handeln med börsbolags aktier sker på aktiebörser.

ANDRAHANDSMARKNAD

Värdepappersmarknader efter emission. Exempelvis börshandel.

AVKASTNINGSBUNDET ARVODE

Det arvode som fondbolaget uppbär av den del av fondandelens avkastning som överstiger den högsta nivån som uppnåtts på fondandelens nettovärde, dvs. High Watermark-nivån. Det avkastningsbundna arvodet betalas till placeringsfondens portföljförvaltare.

BENCHMARK-INDEX

Det index som en placeringsfonds avkastning mäts mot i enlighet med fondens stadgar. Även jämförelseindex.

DERIVAT

Ett värdepapper, vars pris är beroende av priset på en annan investering. Exempel på derivat är futurer, bytesavtal och optioner. Handeln med derivat sker på derivatbörser.

DIVERSIFIERING

Att minska den systematiska portföljrisken genom att sprida placeringarna i olika objekt och tillgångsslag. På detta sätt undviks att portföljen blir beroende av enskilda placeringars värdeutveckling.

EMISSION

Utgivning av finansiella instrument, t.ex. aktier eller masskuldebrevslån, till allmänheten och investerare.

FONDBOLAG

Det bolag som administrerar en placeringsfond.

FÖRETAGSLÅN

Ett masskuldebrevslån som emitterats av ett företag.

FÖRVALTNINGSARVODE

Ersättning som årligen betalas till det bolag som förvaltar fonden.

FÖRVARINGSINSTITUT

En bank, värdepappersförmedlare eller ett aktiebolag med tillstånd att fungera som förvaringsinstitut, vilken/vilket förvarar placeringsfondens tillgångar. Förvaringen baserar sig på avtal med fondbolaget.

HIGH WATERMARK

Den högsta nivån som uppnåtts på fondandelens nettovärde (NAV). Det avkastningsbundna arvodet betalas endast då NAV överstiger High Watermark-nivån.

INDEX

Beskriver utvecklingen av marknadsvärdet för något tillgångsslag. Som exempel kan börsaktiernas avkastning mätas genom ett index som visar ett dagligt genomsnittligt medelvärde av priset på samtliga aktier som uppfyller vissa kriterier.

INLÖSENAVGIFT

Det arvode som fondbolaget uppbär vid inlösen av fondandelar.

JÄMFÖRELSEINDEX

Det index som en placeringsfonds avkastning jämförs med i enlighet med fondens stadgar. Även s.k. benchmark-index.

KORRELATION

Ett statistiskt begrepp, som beskriver beroendet mellan två faktorer. Ju mer korrelationstalet avviker från noll, desto starkare är beroendet mellan de båda faktorerna. Korrelationstalet kan variera mellan -1 till +1. Det finns ingen korrelation mellan två oberoende faktorer och då är korrelationstalets värde noll.

LIKVIDITET

Betalningsberedskap eller betalningsförmåga. Likviditeten beskriver hur lätt en investering kan omvandlas till pengar. Med likviditet kan även mätas hur smidigt aktier eller andra värdepapper kan köpas och säljas utan att deras marknadsvärde avsevärt ändras.

MARGIN-TO-EQUITY -TAL

Derivatavtalens säkerhetskrav i förhållande till placeringsfondens värde.

MASSKULDEBREVSLÅN

Ett lån som emitterats av staten, ett företag eller ett annat samfund. Emittenten betalar en regelbunden ränta till skuldebrevets innehavare under lånets löptid och lånet återbetalas vid lånetidens slut. Även obligationslån.

MSCI WORLD INDEX

Beskriver omfattande börsaktiernas värdeutveckling på utvecklade marknader. MSCI World Index räknas på basis av 24 olika länders aktiemarknader.

MTD

Month‐To‐Date (MTD) anger avkastningen för en given månad från början av månaden fram till sista värderingsdagen.

NET ASSET VALUE eller NAV

Net Asset Value (NAV), dvs. nettovärdet, är marknadsvärdet på en fondandel. NAV räknas genom att dividera fondens nettotillgångar med antalet fondandelar.

NYTTIGHET

Råvara eller produkt som tillgodoser industrins eller människors behov. Exempel på nyttigheter är oljeprodukter, ädelmetaller, basmetaller och jordbruksprodukter. Handeln med nyttigheter och deras derivat sker på råvarubörser.

OBLIGATIONSLÅN

Ett lån som emitterats av staten, ett företag eller ett annat samfund. Emittenten betalar en regelbunden ränta till skuldebrevets innehavare under lånets löptid och lånet återbetalas vid lånetidens slut. Även masskuldebrevslån.

OMX HELSINKI CAP-INDEX

Ett index som beräknas på basis av aktiepriserna på Helsingforsbörsen, i vilket en akties vikt är begränsad till 10 % av indexet. Ett allmänt använt jämförelseindex i Finland.

PLACERINGSPORTFÖLJ

En kombination av aktier, fondandelar och andra värdepapper eller placeringsinstrument.

SPECIALPLACERINGSFOND

En fond som kan avvika från placeringsbegränsningarna i lagen om placeringsfonder genom att exempelvis koncentrera placeringarna eller genom att, förutom i aktier och ränteinstrument, även investera i nyttigheter och valutor.

STANDARDAVVIKELSE

Standardavvikelsen mäter hur de historiska totalavkastningarna för en placering avviker från placeringens genomsnittliga avkastning. Med hjälp av standardavvikelsen kan man jämföra olika fonders eller värdepappers risker.

STATENS SKULDFÖRBINDELSE

Skuldebrev som har emitterats av staten och som kan användas på andrahandsmarknaden. Lånetiden är högst 12 månader.

STATSOBLIGATION

Ett obligationslån som emitterats av staten.

SÄKERHETSKRAV

En deposition som krävs av avtalsparterna i ett futuravtal som ingås på derivatbörsen. Vanligtvis ca 10% av ifrågavarande futuravtals marknadsvärde.

TECKNINGSAVGIFT

Det arvode som fondbolaget uppbär vid teckning av fondandelar.

UCITS

Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) avser en fond som uppfyller kraven i EG:s direktiv om placeringsfonder. Direktivet anger bl.a. regler för hur placeringsverksamhetens risker skall fördelas. En fond som uppfyller kraven i UCITS-direktivet och som har hemort i ett EU-land kan marknadsföras i övriga EU-länder efter ett visst anmälningsförfarande.

VALUTA

Valutan anger benämningen för en stats eller ett områdes pengar och valutaenhet. Den är ett lagligt betalningsmedel för handel av olika tjänster eller produkter. Växelkursen mellan olika valutor beskriver en valutas värde i förhållande till en annan valuta. Handeln med valutor sker på derivatbörsen och även direkt mellan bankerna.

VOLATILITET

Beskriver variationen av ett värdepappers eller en placeringsfonds avkastning. Volatiliteten används som en mätare för placeringens risk. Den mäts vanligtvis som standardavvikelsen på den dagliga avkastningen och anges på årsnivå.

YTD

Year‐To‐Date (YTD) anger den årliga avkastningen från början av kalenderåret fram till den senaste värderingsdagen för det pågående kalenderåret, t.ex. från och med 1 januari till och med 30 september.